Gjennomføring av ungdataundersøkelsen på Åssiden vgs

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Viken blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Viken, er det viktig at så mange som mulig deltar.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:

 • FORMÅL
 • HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA
 • HVA SPØR VI OM I UNGDATA
 • STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
 • FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
 • KONTAKTINFORMASJON

 

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole iViken mulighet til å fortelle lokale politikere ogmyndigheter om hvordan det er å vokse opp i sittlokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår tilbruk i kommunens og fylkets arbeid med dennealdersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre kommunerog nasjonale tall, og bidra til forskning.

 

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold og rus
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon,landbakgrunn og bosituasjon

 

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare påundersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at manlogger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldigengangskode.
 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kunforskere og rådgivere i prosjektet og firmaet somregistrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fraundersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirektepersonopplysninger vil bli oppbevart på et sikkertområde fram til utgangen av 2024. Etter det vil alleopplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent avpersonvernombudet ved OsloMet(personve...@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direktepersonopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å fådeltakerens data rettet eller slettet i etterkant avundersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke tilde som deltar.

 

PERSONVERN

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikkeønsker svare på, og kan slutte å svare underveisdersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barnfra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

 

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region sør (KoRus ).

 

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke11 til 13.

 

KONTAKTINFORMASJON

Skolens kontaktperson: 
Dag Ebbe Helgerud tlf: 91548560, e-post: dag...@viken.no

Ungdatakoordinator:
spesialkonsulent Magne Skaalvik tlf: 958 95 520,e-post: mag...@viken.no.

Kontaktperson ved KoRus:
spesialrådgiver Rosanne Kristiansen tlf: 994 20 688,e-post: rosanne.kr...@korus-sor.no.

 

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fraViken fylkeskommune.


Publisert 18. februar 2020, oppdatert 18. februar 2020.